Organi upravljanja u OOSS Teslić

Prema članu 36. najviši organ upravljanja Organizacijom je Skupština. Organi Skupštine su :

 1. Upravni odbor i čine ga 5 članova.
 2. Nadzorni odbor i čine ga 3 člana.
 3. Statutarna komisija i čine je 3 člana.

Skupština

Skupštinu Organizacije sačinjavaju odbornici izabrani na Zborovima članova. Ključ za izbor odbornika, kriterij i broj odbornika odredila je Skupština odlukom o održavanju izbora. U mandatnom periodu 2016-2020 Skupština ima 13 odbornika.

U ostvarivanju svoje funkcije Skupština:

 1. Donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte određene statutom.
 2. Daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Organizacije prije njene upisa u registar.
 3. Odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Organizacije.
 4. Razmatra ostvarivanje djelatnosti Organizacije, načela organizovanja, razvoj zaštite i rehabilitacije slijepih i slabovidih lica.
 5. Usvaja Godišnji plan i program rada, Finansijski plan i druga dokumenta.
 6. Razmatra i usvaja Godišnji izvještaj o radu i Finansijski izvještaj o poslovanju.
 7. Donosi Poslovnik o radu Skupštine, njenih organa i oblika djelovanja.
 8. Donosi Pravilnik o nagrađivanju i davanju priznanja, Pravilnik o putnim troškovima, i druga opšta akta u skladu sa Statutom.
 9. Raspisuje izbore u Organizaciji.
 10. Bira Upravni odbor, Predsjednika i Sekretara Skupštine, Nadzorni odbor, Statutarnu komisiju i odbornike u druge oblike udruživanja.
 11. Imenuje svoja stalna i privremena radna tijela.
 12. Odlučuje u drugom stepenu povodom žalbi na odluke Upravnog i Nadzornog odbora, koje su donesene u prvom stepenu odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Lista odbornika Skupštine u mandatu 2016-2020:

 1. Nedić Dragoslav - Predsjednik (1982);
 2. Tihomir Marković - Sekretar (1995);
 3. Bubić Nenad (1966);
 4. Cvijanović Boris (1995);
 5. Cvijanović Mirko (1964);
 6. Ćumurović Vlado (1954);
 7. Glancer Armin (1949);
 8. Kojić Jelena (1996);
 9. Laušević Branko (1955);
 10. Nedić Nataša (1985);
 11. Popović Goran (1974);
 12. Simić Stanko (1971);
 13. Vuković Lidija;
 1. Predstavnik u Skupštini SSRS: Cvijanović Boris (1995);

Upravni Odbor

U skladu sa članom 42 Skupština iz reda svojih odbornika je izabrala Upravni odbor od pet članova, predsjednika i sekretara. Predsjednik i sekretar Skupštine su članovi Upravnog odbora po funkciji na koju su izabrani. Upravni odbor je izvršni organ Skupštine.

U skladu sa članom 43 Upravni odbor:

 1. Priprema sjednice Skupštine.
 2. Priprema i predlaže izmjene Statuta i drugih akata koje donosi Skupština.
 3. Sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane Skupštine.
 4. Upravlja imovinom Organizacije.
 5. Podnosi finansiski izvještaj.
 6. Vrši rebalans finansijskog plana i odlučuje o sredstvima za nepredviđene potrebe.
 7. Razmatra i usvaja završni račun i periodične obračune.
 8. Imenuje svoja radna tijela, usmjerava i koordinira njihov rad.
 9. Dodjeljuje nagrade i priznanja.
 10. Donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava.
 11. Vrši druge poslove u skladu sa Statutom.

Kada Upravni odbor donosi opšta akta i vrši izbore i imenovanja potrebna je dvotrećinska većina za odlučivanje.

Upravni odbor se sastaje prema potrebi, a najmanje tri puta u toku godine. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, na svoju inicijativu ili na zahtjev Nadzornog odbora i Statutarne komisije.

Predsjednik utvrđuje dnevni red i tok priprema. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora.

Lista članova Upravnog Odbora u mandatu 2016-2020:

Nadzorni Odbor

U skladu sa članom 49, Nadzorni odbor sastoji se od tri člana od kojih je jedan stručno lice. Članovi drugih upravnih organa Organizacije ne mogu biti članovi nadzornog odbora. Skupština bira dva člana nadzornog odbora između članova Organizacije, a jednog člana iz reda finansijskih stručnjaka. Nadzorni odbor bira svog predsjednika na konstituirajućoj sjednici.

Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Nadzorni odbor je samostalan u svom radu i za svoj rad odgovara Skupštini.

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor:

 1. Razmatra i kontroliše primjenu finansijskih akata i dokumenata.
 2. Vrši pregled finansijskog poslovanja, ocjenjuje ispravnost i racionalnost korištenja sredstava i druge imovine Organizacije.
 3. vrši druge poslove neophodne za ostvarivanje funkcije finansijske kontrole
 4. O uočenim pojavama i svom nalazu i stavovima obavještava organe Organizacije i predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera.
 5. Nadzornom odboru se moraju staviti na uvid svi dokumenti Organizacije i svi podaci radi utvrđivanja činjeničnog stanja i ostvarivanja njegove funkcije.
 6. Nadzorni odbor sarađuje sa drugim institucijama iz svoje nadležnosti.
 7. Nadzorni odbor je dužan da izvrši kontrolu finansijskog poslovanja na zahtjev organa Organizacije i da o tome obavjesti Skupštinu i podnosioca zahtjeva.

Lista članova Nadzornog Odbora u mandatu 2016-2020: